Ապրանքների արժեքները տեսնելու համար կարող եք գրանցվել մեր կայքում !!!

Ապրանքների փոխարինում և վերադարձ

Պատշաճ որակի ապրանքի փոխարինում եվ վերադարձ

Գնված ապրանքը կարելի է վերադարձնել կամ փոխարինել այլ չափի, ձևի, գույնի կամ համանման կոմպլեկտայնության ապրանքով` գնի տարբերության դեպքում անհրաժեշտ վերահաշվարկ կատարելով, ապրանքը Գնորդին հանձնելու օրվանից 14 օրվա ընթացքում, բացառությամբ ներքոնշյալ դեպքերի և կառավարության սահմանած անվանացանկով ապրանքների:
Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինվում կամ վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկանիշները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ, և առկա են ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ:

Պատշաճ որակի ապրանքը չի կարող վերադարձվել՝

ա) եթե ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են,
բ) երբ մատակարարվում են ապրանքներ, որոնք ունեն արագ փչացման, քայքայման կամ որակի փոփոխության հատկություն,
գ) կապարակնքված ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնք վերադարձման ենթակա չեն առողջապահական կամ հիգիենիկ նկատառումներից ելնելով, և որոնք մատակարարվելուց հետո ապակապարակնքվել են գնորդի կողմից.
դ) ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնց մատակարարումից հետո, իրենց բնույթից ելնելով, անքակտելիորեն միախառնվում են միմյանց հետ,
ե) կապարակնքված ձայնային կամ տեսաձայնային ձայնագրության կամ կապարակնքված ծրագրային ապահովման մատակարարման դեպքում, որոնք մատակարարելուց հետո ապակապարակնքվել են գնորդի կողմից,
զ) թերթերի, ամսագրերի, գրքերի կամ այլ տպագիր նյութերի մատակարարման դեպքում,
է) աճուրդում կամ բորսայում կնքված պայմանագրերի առկայության դեպքում.
ը) թվային կրիչի վրա չմատակարարվող թվային բովանդակության մատակարարման դեպքում, երբ դրա կատարումն սկսվել է սպառողի անվերապահ նախնական համաձայնությամբ, ըստ որի` սպառողն այդպիսով կորցնում է իր վերադարձման իրավունքը,

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի փոխարինում եվ վերադարձ

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի վերաբերյալ պահանջ ստանալու դեպքում վաճառողն իրավունք ունի իրականացնելու ապրանքի որակի ստուգում, որի արդյունքները կներկայացվեն Ձեզ: Տեխնիկապես բարդ ապրանքների նկատմամբ Գնորդի` ապրանքը վերադարձնելու, նմանօրինակ նմուշի կամ այլ նմուշի ապրանքով փոխարինելու պահանջները ենթակա են բավարարման` ապրանքում էական խախտումների հայտնաբերման դեպքում: Այդպիսի ապրանքների անվանացանկը հաստատում է կառավարությունը:
Գնորդի կողմից ոչ պատշաճ որակի ապրանքի ձեռքբերման դեպքում, որի համար սահմանված է պիտանիության ժամկետ, վաճառողը պարտավոր է այդ ապրանքը փոխարինել պատշաճ որակի ապրանքով կամ սպառողին վերադարձնել նրա վճարած գումարը, եթե ապրանքի թերությունները հայտնաբերվել են պիտանիության ժամկետի սահմաններում:
Ապրանքի փոխարինումը և վերադարձը կարգավորվում է «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով: